Casus gehandicaptenzorg

37 woonlocaties met 900 cliënten “professioneel gezond” maken.

Jaar
2015

Uitdaging
Professionaliseer 37 woonlocaties

Oplossing
Verantwoordelijkheid en eigenaarschap zo laag mogelijk beleggen

Resultaat
Alle 37 woonlocaties structureel verbeterd op 21 subthema’s

Aanleiding​

De bestuurder vroeg of wij konden helpen zijn 37 woonlocaties met 900 cliënten voor het einde van het jaar “professioneel gezond” te maken. Hij had het vermoeden dat de kwaliteit van zorg niet overal gelijk was. Stuur- en managementinformatie gaf geen volledig beeld van de werkelijkheid. Kwaliteit van aansturing was twijfelachtig, net als de slagkracht van zorgteams. Wél duidelijk was dat er forse verschillen waren in de omstandigheden waarbinnen de teams hun werk uitvoerden: de locaties varieerden tussen oud en hypermodern.

genie-tafel-papier-500-300
genie-mensen-kring-500-300

Onze aanpak

Na een uitgebreide inventarisatie met afgevaardigden van alle interne stakeholders over wat is “professioneel gezond” nu concreet voor jullie, hebben we een set aan kwaliteitscriteria ontwikkeld en deze vertaald naar een ‘zelfevaluatie-instrument’ voor de zorgteams.
Dit instrument bevatte naast zorginhoudelijke criteria, alle andere relevante thema’s waar een woonlocatie aan moet voldoen. Na een uitgebreide 0-meting hebben we de teams op maat begeleid in het verbeterproces dat volgde.

Resultaten​

Op één plek voortdurend een actueel en samenhangend overzicht over alles dat belangrijk is. Zowel op de harde (KPI’s) als op de zachte (gedrag) kant. Zorgprofessionals verkregen inzicht en overzicht in wat er nu werkelijk van ze werd verwacht en zagen hoe verschillende processen (zorginhoud en bedrijfsvoering) op elkaar ingrepen. Wederzijds begrip ontstond tussen staf- en lijnorganisatie waardoor effectiever werd samengewerkt.

genie-achterzak-mobiel-landscape-250-150
genie-handen-water-500x300

Toekomst

Op alle vlakken is de organisatie verbeterd. Kwalitatief én kwantitatief.
De woonteams zijn van zelfstandig en suboptimaal opererende eenheden locatie-overstijgend gaan samenwerken. Best practises en slimme ideeën werden uitgewisseld en geadopteerd.

Tot op de dag van vandaag staat de systematiek als een huis. Zowel het eigenaarschap als het probleemoplossend vermogen van zorgprofessionals en zorgteams is vergroot. Continu leren en ontwikkelen is de nieuwe norm.